fbpx

Regulamin sklepu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy pod adresem internetowym www.kartoniaki.pl prowadzony jest przez firmę: Gemini Concept Michał Nadolski, NIP: 5272395736, Nowolipie 31 m 61, 01-002 Warszawa, numer kontaktowy: +48 609 085 779 (opłata za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Niniejszy regulamin kierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

 • Dzień roboczy:
  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Obsługa Klienta:
  Obsługa Klienta udziela klientom informacji dotyczącej działalności prowadzonej poprzez Sklep Internetowy; dotyczy to Produktu, Regulaminu, Polityki Prywatności, specyfikacji technicznej produktu; kontakt możliwy jest poprzez e-mail sklep@kartoniaki.pl lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.kartoniaki.pl
 • Cena:
  określana w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Formularz zamówienia:
  usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Klient/Usługobiorca:
  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Kodeks cywilny:
  ustawa kodeks z dnia 23 kwietni 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Produkt:
  dostępna w Sklepie Internetowym rzecz fizyczna będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin:
  niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep internetowy:
  sklep internetowy Usługodawcy pod adresem internetowym www.kartoniaki.pl
 • Sprzedawca/Usługodawca:
  Gemini Concept Michał Nadolski, NIP: 5272395736, Nowolipie 31 m 61, 01-002 Warszawa, numer kontaktowy: +48 609 085 779 (opłata za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 • Treść/Treści:
  tekst, grafika oraz elementy multimedialne tj. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy; w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych , jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego
 • Umowa sprzedaży:
  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługa elektroniczna:
  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta, ustawa:
  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 • Zamówienie:
  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego bezpłatnie poniższe Usługi:

 • umożliwienie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określanych w niniejszym Regulaminie
 • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych
 • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka
 • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu

2.2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia transakcji wysłanej przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta.

2.3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas Zamówienia wysyłając informację na sklep@kartoniaki.pl ;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
 • terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy
 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

2.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kartoniaki.pl

2.5.1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta oraz podstawy zgłoszenia reklamacji. Jeżeli zgłaszana jest w formie pisemnej powinien zostać wskazany również adres korespondencyjny.

2.5.2. Reklamacja rozpatrzona zostanie możliwie jak najszybciej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymamy poprawne zgłoszenie reklamacyjne.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez sklep internetowy www.kartoniaki.pl

3.2. Wszelkie informacje dotyczące warunków zakupu oraz dostawy dostępne są na Stronie Internetowej Usługodawcy. Przed dokonaniem zamówienia Klient otrzymuje pełne informacje dotyczące transakcji tj. cena produktu, koszt dostawy. Koszyk zamówienia podlega akceptacji Klienta. Zapytania można kierować na adres sklep@kartoniaki.pl

3.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

3.5. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość ze statusem zamówienia.

3.6. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez OK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

3.7. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

3.8. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży

4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów

4.3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, OK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez OK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu wskazywane są Klientowi podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

5.4. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres: sklep@kartoniaki.pl
Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. Produkt należy wysłać na adres firmy: Gemini Concept Michał Nadolski, Nowolipie 31 m 61, 01-002 Warszawa.

6.4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

7.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020 r.

8.2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

8.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

8.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.6. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.